UWAGA SADOWNICY

Od połowy stycznia zakłady przetwórcze oraz sadownicy posiadający chłodnię muszą zarejestrować swoje urządzenie chłodnicze w Centralnym Rejestrze Operatorów. Termin obowiązkowej rejestracji urządzeń mija 14 marca 2016 r. Rejestracji dokonać należy na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego.

IMAG0626

Na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz przepisów wykonawczych do niej każdy właściciel urządzenia chłodniczego, klimatyzacyjnego i przeciwpożarowego, w których jest wykorzystywane 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej ilości i rodzaju czynnika. Ponadto musi również posiadać dokumenty zawierające informacje o wszelkich działaniach związanych z urządzeniem (serwisy, naprawy, kontrole itp.). Dla każdego urządzenia musi zostać sporządzona Karta Urządzenia oraz/lub Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, w której powinny znajdować się informacje:  dane urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej, dane operatora, dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej, zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności itp., także nazwę i siedzibę firmy, która wykonała te czynności.

Wszystkie informacje oraz wzór karty można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej http://www.ichp.pl/CRO . Dodatkowe informacje można znaleźć też na stronie Ministerstwa Środowiska, które w rozporządzeniu z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej określiło: sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sposób gromadzenia, udostępniania i zabezpieczenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów a także wzór formularza rejestracyjnego.


Copyright 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie FajnyInformatyk.pl.
Dofinansowanie z unii EuropejskiejPolski