Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym o powierzchni użytkowej 7 767 m2 położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2 wraz z linią do sortowania i pakowania firmy MAF RODA   za cenę netto nie niższą niż 17 601 275 zł (siedemnaście milionów sześćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych),                                               

b) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki gruntu nr 19/9 o powierzchni 1,87 ha – położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00069170/7 za cenę netto nie niższą niż 216 300 ,00 zł ( dwieście szesnaście tysięcy trzysta złotych )

c ) 5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 5 000 zł

2. Pisemne oferty można składać w terminie do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 14.00 do biura syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ),

3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych znajdują się w biurze syndyka oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35.

 

OPIS OBIEKTU

POŁOŻENIE DZIAŁEK

ZDJĘCIA OBIEKTU