Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

a.prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2 wraz z linią do sortowania i pakowania jabłek MAF RODA za cenę netto nie niższą niż 19 392 425,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych),                                                

b) prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/9 o powierzchni 1,87 ha – położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00069170/7 za cenę netto nie niższą niż 247 200,00 zł ( dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych )

c ) 5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 5 000 zł

d ) opakowania – skrzynki, kartony, wytłoczki, worki ( szczegółowy wykaz opakowań )

1. Pisemne oferty można składać w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godz. 14.00 do biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ),

2. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych w biurze syndyka oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35 .