Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

  1. prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2 wraz z linią do sortowania i pakowania jabłek MAF RODA za cenę netto nie niższą niż 23 813 000  zł (dwadzieścia trzy  miliony osiemset trzynaście tysięcy  złotych).
  2. prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/9 o powierzchni 1,87 ha – położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00069170/7 za cenę netto nie niższą niż 309 000 zł ( trzysta dziewięć tysięcy złotych ).

c )  5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 5 000 zł.

Pisemne oferty  można  składać w terminie do dnia  28 stycznia 2022 r. do godz. 14.00  do biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ).

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych można uzyskać w biurze syndyka  oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35 .