Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

- 10 udziałów w kapitale zakładowym spółki Lubappel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie stanowiących 20 % udziałów w spółce Lubappel sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 10 000 zł.

- 5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 5 000 zł

 Oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 15.00  do biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2021 r.  o godzinie 10.00 w biurze syndyka masy upadłości. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych znajdują się w biurze syndyka oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35.