Sędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż:

  1. nieruchomości gruntowej – działek gruntu nr 492 i 493/1 o powierzchni łącznej 0,49 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Granice, gmina Chodel, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2, wraz z maszynami, urządzeniami i pozostałymi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu za cenę netto nie niższą niż 2 662 225 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych),
  2. nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00066915/1, wraz z maszynami, urządzeniami i pozostałymi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu za cenę netto nie niższą niż 25 747 500 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

1. Oferty zakupu poszczególnych składników objętych przetargiem należy kierować, w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa – upadłość sygn. akt IX GUp 28/20 - NIE OTWIERAĆ”  na adres Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Wyszyńskiego 18 21-40 Świdnik terminie do dnia 05 lipca 2021  r. godz. 18.00  ( liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – biuro podawcze lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych).

2. Oferentem nie może być: syndyk, sędzia – komisarz i upadły oraz ich krewni i powinowaci.

3. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego- Komisarza.

4. Wyboru oferty dokona syndyk, sędzia - komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty;

5. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody sędziego - komisarza;

6. Na zarządzenie sędziego – komisarza może zostać przeprowadzona ewentualna licytacja, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty przetargiem.

8. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

9. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:

a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;

b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c) osoba będąca cudzoziemcem rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców winna dodatkowo przedstawić promesę zgody na zakup nieruchomości wystawioną przez Ministra Spraw Wewnętrznych po rygorem niedopuszczenia oferty do przetargu,

d) oferowaną cenę netto, która nie może być niższa niż cena oszacowania

e) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów);

f) dowód wpłaty wadium w oryginale;

g) oświadczenie, że nie jest osobą wskazaną w pkt. 2 ani ich przedstawicielem;

h) zobowiązanie nabywcy do pokrycia opłat związanych
z zawarciem umowy sprzedaży;

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu ofertowego oraz oświadczeniem, iż jest mu znana sytuacja prawna, faktyczna oferowanego przedmiotu sprzedaży i w związku z tym nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

10. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium w wysokości 10 % ceny poszczególnych składników objętych przetargiem na rachunek masy upadłości w Alior Bank SA 32 2490 0005 0000 4530 3595 3623 w terminie do 5 lipca 2021 r. (decyduje data uznania środków  na rachunku bankowym masy upadłości);

11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2021 roku w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik  sala XXIV  godzina 10.00

12. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów przetargu, regulamin przetargu znajdują się na stronach internetowych: syndyk-lubelskie.pl  i fruvitaland.pl lub w biurze syndyka masy upadłości ul. Rapackiego 12 lok. 4 20-150 Lublin. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 601 37 51 35. 

 

REGULAMIN PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK - WYKAZ RUCHOMOŚCI GRANICE

ZAŁĄCZNIK - WYKAZ RUCHOMOŚCI PIOTRAWIN